Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ostatními právními předpisy v této oblasti.

Kdo jsme?

Mgr. Eliška Faltýnková Rytířová, advokátní kancelář,

č. ev. ČAK 19127, IČ: 08652325,

Trnkova 555/16, Nové Sady, 779 00 Olomouc

(„Advokát“)

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Vaše osobní údaje na této webové stránce zpracováváme pouze za účelem odpovědí na kontaktní formulář. Jde o Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a jiné osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte ve Vaší zprávě prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud navážeme spolupráci, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat dále v rámci vedení advokátního spisu Vašeho případu za účelem splnění smlouvy o poskytování právních služeb.

Abych mohli splnit své právní povinnosti, musíme některé tyto Vaše údaje zpracovávat i po splnění smlouvy (např. pro účetní, daňové a advokátní právní povinnosti).

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze za účelem splnění našich právních povinností a za účelem umožnění Vám poskytnout naše služby prostřednictvím internetu. Vaše osobní údaje obsažené na daňových dokladech tak budou dostupné zpracovatelům účetnictví a daní, se kterými máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a kteří též dbají na ochranu osobních údajů. K osobním údajům poskytnutým prostřednictvím webového kontaktního formuláře mohou mít přístup také poskytovatelé IT služeb. K poskytnutí právních služeb se s Vašimi osobními údaji mohou dostat do kontaktu také zaměstnanci Advokáta, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Jen po dobu nezbytně nutnou. Minimální doba, po kterou musíme uchovávat Vaše osobní údaje, se odvíjí od právních předpisů upravujících zejména daně a advokacii. Osobní údaje zachycené na daňových dokladech proto uchováváme po dobu 10 let. Advokátní předpisy nám pak ukládají uchovávat informace po dobu 5 let.

Jaká máte práva?
  1. právo na přístup k osobním údajům – Máte právo zeptat se nás, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, tak máte právo, abychom Vám sdělili: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemce ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, že máte právo vznést námitku a právo na výmaz či omezení zpracovávání osobních údajů a že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  2. právo na opravu osobních údajů – pokud Vaše údaje máme nepřesné, můžete požádat o jejich opravu.
  3. právo na výmaz osobních údajů – pokud již netrvá důvod, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme a stále jsme je nevymazali, můžete požádat o jejich odstranění.
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů – pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné, zpracovávány protiprávně nebo je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, můžete nám oznámit, abychom s osobními údaji nijak nenakládali.
  5. právo na přenositelnost osobních údajů – Můžete nás požádat, abychom Vám Vaše zpracovávané osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a popř. je předali jinému správci osobních údajů.
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – proti zpracovávání můžete vznést námitku, pokud některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.
  7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
  8. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7.
Jak můžete svá práva uplatnit?

Jakákoliv svá výše uvedená práva můžete uplatnit emailem zaslaným a adresu efry@efrylegal.cz.

Přejít nahoru