Majetková škoda

Každý má ze zákona nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena zásahem do jeho vlastnického práva, práva držby, limitovaného věcného práva (např. služebnosti a reálná břemena, právo stavby) či práva duševního vlastnictví (např. autorké právo, ochranné známky, patenty a zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a další).

Domáhat se lze také náhrady ušlého zisku. Jedná se o případy, kdy jste přišli výdělek nebo jiné zvětšení Vašeho majetku v důsledku jednání třetí osoby.

Pro získání nároku na náhradu škody či ušlého zisku je nutné řádně prokázat řadu skutečností a škodu správně vyčíslit. Máme bohaté zkušenosti s vyjednáváním odškodnění mimosoudně i s vymáháním nároku na náhradu škody u soudu.

Pozor! Právo na náhradu škody se může promlčet. Nedávejte proto pouze na dobré slovo škůdce a zajistěte si svůj nárok dříve než Vám zanikne.

2 000 Kč/hod

nebo

od 10 % z přísudku

Poškození věci

Pokud někdo poškodí nebo zničí Vaši věc, můžete domáhat nároku na náhradu škody. Může se jednat o jakoukoliv věc, kterou máte ve svém vlastnictví, včetně zvířat.

Nárok na náhradu škody může spočívat jak v penězích, tak i v pořízení nové věci na náklady škůdce. A v případě, že Vám někdo způsobil újmu „naschvál“ na věci, k níž máte silné citové vazby, můžete mít nárok i na více, než je objektivní hodnota této věci.

Poškození nemovitosti

Zaměřujeme se na poškození nemovitostí. Může se jednat například o případy poškozených bytů, které pronajímáte nebo o poškození, které Vám způsobil na Vašem domě či bytové jednotce soused svým neopatrným jednáním nebo zanedbáním jeho péče o vlastní nemovitost.

Dopravní nehoda

Stali jste se účastníky dopravní nehody? Pokud ano, tak to pro Vás buď znamená, že bylo zasaženo do Vašeho vlastnictví, nebo že jste někomu do vlastnictví zasáhli Vy. V každém případě někomu vznikl nárok na náhradu škody.

Náhradu škody lze požadovat po pojišťovně viníka nehody. Jak je však známo, pojišťovny nebývají při vyplácení náhrady škody nejvstřícnější a často se stává, že poškozenému vyplácí méně, než mu náleží. To neznamená, že by se poškozený měl vzdát a věc nechat být. Pomůžeme Vám uplatnit škodu vůči škůdci i pojišťovně.

Porušení smlouvy

Způsobila Vám jiná osoba škodu porušením smlouvy, kterou jste spolu uzvařeli? I v takovém případě Vám vzniká právo na náhradu škody.

Smluvní strany jsou povinnny dodržovat smluvní ustanovení stejně, jako by to byl zákon. Pokud Vám vznikla jakákoliv škoda v důsledku porušení smluvních povinností druhou stranou, můžete se domáhat odškodnění. A my Vám s tím velmi rádi pomůžeme!

Poškození podnikání

Odškodnění můžete také požadovat v případě protiprávního zásahu do Vašeho autorského práva, ochranné známky, patentu, jiného práva duševního vlastnictví, nebo můžete chtít, aby nebylo zneužíváno Vaše obchodní jméno (firma), či se domáhat náhrady za jakékoliv jiné zásahy do Vašeho podnikání.

Můžete se také domáhat, aby škůdce s takovými zásahy přestal.

Nemajetková újma

Kromě nároku na náhradu majetkové škody má každý nárok i na odčinění nemajetkové újmy. Ta může spočívat v zásahu do zdraví, cti, vážnosti, soukromí nebo projevů osobní povahy (např. soukromá komunikace). V těchto případech má poškozený dle zákona právo na přiměřené zadostiučinění. To se v praxi poskytuje buď v penězích, nebo jiným způsobem, jako je například veřejná omluva.

Vyčíslení nemajetkové újmy bývá mnohem složitější než u majetkové škody a bez odborné pomoci se zřejmě svého nároku úspěšně nedomůžete (tedy za předpokladu, že protistrana odmítá nárok hradit, popř. uhradí méně, než na kolik byste měli nárok)

od 2 000 Kč/hod

Újma na zdraví

Újma na zdraví je zřejmě nejvýraznější a nejčastější nejametkovou újmou. Jestliže Vám bylo zasaženo do Vašeho zdraví, můžete mít nárok na zaplacení částky, která se skládá z několika částí.

První částí je tzv. bolestné. Tato částka Vám náleží jako kompenzace za vytrpěnou bolest, která Vám byla škůdcem způsobena. Její výše se stanovuje znaleckým posudkem na základě metodiky Nejvyššího soudu, podle které se zranění oboduje a následně přepočítá na výslednou částku.

Druhou složkou náhrady za ublížení na zdraví je náhrada za ztížení společenského uplatnění, která poskytuje kompenzaci za budoucí snížení kvality života v důsledku dlouhodobých následků Vašeho zranění. Výpočet výše této náhrady je ještě složitjěíš než u bolestného. Místo přiřazování bodů zraněním se zde počítá s procentuálním snížením kvality Vašeho života v určených oblastech.

Třetí složkou je náhrada za jiné nemajetkové újmy. Tato náhrada se poskytuje za další nepříjemnosti, které nejsou zahrnuty v bolestném ani ztížení společenského uplatnění.

Při ublížení na zdraví pak také můžete mít nárok na náhradu léčebných výdajů či náhradu za dlouhodobé snížení výdělku nebo důchodu apod.

Zásah do osobnostních práv

Nárok na náhradu škody vzniká také v případě zásahu do osobnostních práv. Osobnostní práva jsou napříkad právo na soukromí, vážnost nebo právo k projevům osobní povahy.

Kromě nároku na odškodnění se lze domáhat i toho, aby se škůdce nadále zdržel porušování Vašich práv. Pokud jste například nedali souhlas s pořízením Vaší fotografie či nahrávky, můžete se domáhat toho, aby ji škdůce stáhl, odstranil, aby je nepořizoval a zároveň aby Vám nahradil škodu, která Vám tím byla způsobena.

Možných nároků na náhradu újmy je však mnohem více

Práva z vad (reklamace)

Koupili jste si něco nebo jste si něco nechali zhotovit? Nejste s výsledkem díla nebo má zakoupená věc vady? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, s největší pravděpodobností můžete věc nebo dílo reklamovat. Právnicky řečeno máte takzvaná práva z vadného plnění. Podle konkrétní sitauce Vám může vzniknout například nárok na odstranění závad, opravu nebo výměnu věci, slevu z ceny či dokonce právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.

Pro uplatnění práv z vad však musíte postupovat rychle a přesně, jinak se snadno může stát, že Váš nárok zcela zanikne. Protože kromě toho, že práva z vadného plnění se také promlčují, tak ve většině případů je nutné práva z vadného plnění uplatnit ve velmi krátkých lhůtách a správně vyknout závady, popř. i zvolit si správné právo.

od 2 000 Kč/hod

Reklamace koupě

Ať už jste si koupili vysavač, auto nebo dopravníkovou linku pro distribuční centrum, máte zákonná a smluvní práva z vadného plnění. Jejich uplatnění však nemusí být rutinní záležitostí ani pro zkušeného právníka.

Ve složitějších nebo nejasných případech je proto vhodné vsadit na odbornou pomoc, jelikož lhůty jsou v těchto případech neúsprosné a náležitosti uplatění přísné. Otálení tak pro Vás může znamenat promeškání Vaší šance získat za vady náhradu nebo od smlouvy odstoupit.

Vady nemovitosti

Kategorií samou o sobě jsou nemovité věci. Jestli vady movitých věcí jsou málo zřejmé a jejich vymáhání složité, tak o nemovitostech to platí trojnásob. Zároveň kvůli velké hodnotě těchto věcí (a tedy vysoké ceně odstranění vad) většinou prodávající nebývá s jejich řešením příliš vstřícný a má mnohem větší motivaci Vás nějakým zpsůobem odbýt. Být ostražitý a vyúžít profesionální pomoc se proto v těchto případech zpravidla velmi vyplácí.

Skryté vady nemovitosti je možné oproti movitým věcem uplatnit v prodloužené lhůtě 5 let. To je však pouze nejzašší lhůta, ve které musí dojít k uplatnění vad. Stále platí, že je vady nutné vytknout co nejdříve po jejich zjištění, jinak Vaše nároky zaniknou.

Vady díla

Nejčastějšími vadnými díly, které se nám dostávají pod ruce, jsou rekonstrukce a revitalizace domů či bytových jednotek, u kterých zhotovitel něco zanedbal či použil nesprávný materiál. Velmi často se také setkáváme s vadně provedenými opravami automobilů, vadně zhotoveným nábytkem na míru, nebo vadně provedenými službami.

Při vadně provedeném díle vznikají podobné nároky jako při vadné koupi. Máte právo požadovat odstranění vad, slevu z ceny díla a za určitých okolností také právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.

Napište nám!

Potřebujete pomoct, ale nevíte kde začít? Začněte nezávazným dotazem!

Vyplňtě kontaktní údaje

Slibujeme, že Vaše údaje použijeme jen ke zpětnému kontaktu. Nebudeme Vám bez Vašeho souhlasu zasílat žádná marketingová sdělení.

Napište zprávu

Máte na nás otázku? Chcete si domluvit schůzku? Objednat si službu? Nejste si jistí, jestli rozumíme Vašemu problému? Zajímá Vás odhad ceny?

Ozveme se do 24 hodin

Buď se Vám ozveme na email, nebo Vám zavoláme. Záleží na Vás. Většinou odpovíme dřív, než řeknete Neuschwanstein!

Mgr.
Eliška
Faltýnková
Rytířová

Advokáti Olomouc

Mgr.
Luboš
Rytíř

Přejít nahoru