5 rad jak začít podnikat bez porušení zákona

Začátek podnikání je vzrušující krok, ale vyžaduje pečlivou přípravu a dodržování zákonných požadavků. V České republice existuje řada právních norem, které musí podnikatelé dodržovat, aby se vyhnuli problémům s úřady. Tento článek se zaměří na pět klíčových tipů, které vám pomohou začít podnikat bez porušení zákona.

1. Získání oprávnění k podnikání

Získání oprávnění k podnikání je klíčovým krokem, který musí každý začínající podnikatel učinit, aby mohl legálně provozovat svou činnost. Postup se může lišit podle zvolené formy podnikání, ať už jde o fyzickou osobu (OSVČ) nebo právnickou osobu, a podle oblasti samotného podnikání.

OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná)

Pro fyzické osoby, které chtějí začít podnikat jako OSVČ, je prvním krokem zřízení živnosti. Tento proces zahrnuje několik důležitých kroků:

  • Výběr živnosti: V České republice existují čtyři typy živností. Mezi ně patří živnosti volné, řemeslné a vázané, které se dohromady označují jako ohlašovací. Čtvrtým druhem živnosti jsou koncesované, které vyžadují i souhlas příslušeného orgánu státní správy. Každý typ má své specifické požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 zákona o živnostenském podnikání. Jediné živnosti, které nevyžadují splnění žádných zvláštních předpokladů, jsou živnosti volné uvedené v příloze č. 4 zákona o živnostenském podnikání.
  • Podání žádosti: Žádost o zřízení živnosti se podává na kterémkoliv živnostenském úřadě. K žádosti je třeba přiložit občanský průkaz, doklad o odborné způsobilosti (pokud je vyžadován) a zaplatit správní poplatek 1 000 Kč. Výše poplatku je fixní, i když si zažádáte o více živností najednou. Další ohlášení živnosti stojí 500 Kč.
  • Získání oprávnění podnikat: Po podání žádosti a splnění všech podmínek získáváte oprávnění podnikat a obdržíte listinný výpis z živnostenského rejstříku, kterým můžete své oprávnění prokázat.

Právnické osoby

U některých podnikatelských záměrů může být rozumnější podnikat prostřednictvím právnické osoby, která může dodat podnikateli potřebnou kredibilitu, lépe akumulovat a řídit personální, věcný a finanční kapitál a ochránit osobní majetek společníků.

I právnické osoby, které hodlají podnikat, však potřebují získat živnostenské oprávnění. Plánuje-li právnická osoba vykonávat živnost volnou, je postup stejný jako u fyzické osoby.

Pokud chce právnická osoba vykonávat činnost odpovídající živnosti, která vyžaduje odbornou nebo jinou způsobilost (vázané, řemeslné, koncesované), je nutné si ustanovit tzv. odpovědného zástupce, který tyto předpoklady splňuje. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která právnické osobě podnikateli odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se zapisuje do živnostenského rejstříku.

V některých oblastech podnikání je potřeba získat ještě dodatečná povolení. To se týká zejména profesí sdružujících se do profesních komor (tzv. svobodná povolání, která nevyžadují ke svému výkonu žádnou živnost) či specifických oblastí podnikání jako je zemědělství, finanční služby a poradenství, doprava a logistika, energetika, potravinářský průmysl či určité oblasti stavebnictví.

2. Zaregistrujte se na úřadech: Finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovna

Registrace na finančním úřadě

Každý podnikatel musí být registrován jako plátce daně z příjmů. Tato registrace se provádí na příslušném finančním úřadě podle místa podnikání. K registraci je třeba vyplnit a podat formulář „Přihláška k registraci pro fyzické osoby“ nebo „Přihláška k registraci pro právnické osoby“, v závislosti na právní formě vašeho podnikání. Kromě daně z příjmů se možná budete muset registrovat také k dalším daním, například k dani z přidané hodnoty (DPH) nebo silniční dani, pokud splňujete zákonné podmínky.

Registrace na OSSZ

Pokud plánujete zaměstnávat další osoby, je nutné se zaregistrovat také na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nejpozději do 8 dnů od nástupu prvního zaměstnance. Tato registrace zahrnuje povinnost odvádět sociální pojištění za své zaměstnance i za sebe jako podnikatele. Registrace se provádí vyplněním příslušného formuláře „Přihláška do registru zaměstnavatelů“, který podáte příslušné OSSZ. Je důležité pravidelně odvádět sociální pojištění a hlásit všechny změny, které se týkají počtu zaměstnanců nebo výše jejich mezd.

Registrace u zdravotní pojišťovny

Každý podnikatel, který má zaměstnance, musí být také zaregistrován u zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci. Registrace zahrnuje vyplnění přihlášky a pravidelné odvádění zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna musí být informována o všech změnách, které mohou ovlivnit výpočet a odvádění pojistného, například změna počtu zaměstnanců nebo jejich platů.

Registrace zaměstnavatele u zdravotní pojišťovny se provádí na formuláři “Přihláška a evidenční list zaměstnavatele”, který mají pojišťovny zveřejněny na svých internetových stránkách. Zde naleznete formuláře některých pojišťoven:

3. Věnujte pozornost účetnictví a daňovým povinnostem

Správné vedení účetnictví je klíčové pro legální podnikání. Je důležité mít přehled o všech finančních transakcích a pravidelně je zaznamenávat. V závislosti na zvolené právní formě podnikání může být nutné vést buď daňovou evidenci, nebo účetnictví.

Daňová evidence je určena pro živnostníky a malé podnikatele a zahrnuje evidenci příjmů a výdajů, majetku a závazků. Účetnictví je složitější a je povinné pro fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo ty, jejichž roční obrat je 25 milionů korun, a pro všechny právnické osoby. Tento systém zahrnuje podrobnější evidenci všech finančních operací a je náročnější na administrativu.

Důležitou součástí podnikání je také plnění daňových povinností. To zahrnuje pravidelné podávání daňových přiznání a odvádění daní z příjmů, DPH a dalších případných daní. Daňové přiznání k dani z příjmů se podává jednou ročně, zatímco přiznání k DPH může být měsíční, čtvrtletní nebo roční, v závislosti na výši obratu. Doporučuje se spolupracovat s odborným účetním nebo daňovým poradcem, který vám pomůže vyhnout se chybám a zajistí, že budete plnit všechny zákonné povinnosti včas.

4. Dodržujte pracovní právo a bezpečnost práce

Pokud zaměstnáváte další osoby, musíte dodržovat ustanovení pracovního práva. To zahrnuje uzavírání pracovních smluv, dodržování minimální mzdy a zajištění bezpečných pracovních podmínek.

Pracovní smlouva je základním dokumentem, který upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V každé pracovní smlouvě musí být uveden druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být v písemné podobě.

I když by zaměstnavatel měl vykonávat svoji činnost především se zaměstnanci a zákaldě pracovní smlouvy, umožňuje zákoník práce využít i dvou tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V dohodě o provedení práce musí být uvedeny sjednané práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Rozsah práce na základě této dohody nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Na základě této dohody je možné vykonávat práce pouze pokud průměrná doba práce nepřesáhne 20 hodin týdně.

Kromě toho je nutné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). To zahrnuje provádění pravidelných školení zaměstnanců, zajištění bezpečnostních opatření na pracovišti a vedení příslušné dokumentace. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečné pracovní prostředí a minimalizovat rizika spojená s výkonem práce. Dodržování BOZP je kontrolováno inspektorátem práce a nedodržení může vést k vysokým pokutám.

5. Neporušujte obchodní právo a právo duševního vlastnictví

Posledním, ale neméně důležitým tipem je dodržování obchodního práva a práva duševního vlastnictví. Dodržování obchodního práva zahrnuje například plnění smluvních závazků, ochranu spotřebitelů a respektování pravidel hospodářské soutěže. Je zásadní mít pečlivě sepsané obchodní smlouvy a zajistit, aby všechny obchodní transakce byly prováděny v souladu s právními předpisy. Obchodní smlouvy by měly obsahovat jasné podmínky, termíny a závazky obou stran, aby se předešlo sporům a nedorozuměním. Před uzavřením jakékoliv smlouvy je vhodné ji konzultovat s právníkem, který vám pomůže identifikovat případná rizika a zajistí, že smlouva bude vyhovovat všem právním požadavkům.

Dodržování práva duševního vlastnictví je stejně důležité jako ochrana vlastních práv. Porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou autorská práva, patenty, ochranné známky a průmyslové vzory, může vést k soudním sporům a vysokým pokutám. Nepoužívejte cizí díla bez povolení, což zahrnuje texty, fotografie, hudbu a další formy umělecké tvorby. Vždy si ověřte, že máte licenci nebo svolení k používání materiálů chráněných autorským právem.

Před zahájením výroby nebo prodeje nového produktu je důležité zjistit, zda neporušujete existující patenty či průmyslové vzory. Při výběru názvu firmy, loga nebo jiných značkových prvků se ujistěte, že neporušujete ochranné známky jiných společností. Ochranné známky lze ověřit prostřednictvím databází Úřadu průmyslového vlastnictví nebo mezinárodních databází. Pokud používáte designy nebo vzory, které by mohly být chráněny průmyslovými vzory, ujistěte se, že máte potřebné licence nebo svolení.

Závěr

Začít podnikat bez porušení zákona vyžaduje pečlivou přípravu a dodržování řady právních předpisů. Získání oprávnění k podnikání, registrace na příslušných úřadech, správné vedení účetnictví, dodržování pracovního práva a respektování obchodního práva a práva duševního vlastnictví jsou klíčové kroky k úspěšnému a legálnímu podnikání. Pečlivým dodržováním těchto kroků můžete minimalizovat riziko právních problémů a soustředit se na růst a rozvoj vašeho podnikání. Věnujte pozornost detailům a neváhejte vyhledat odbornou pomoc, aby vaše podnikání bylo nejen úspěšné, ale také v souladu se zákonem.

Pokud si nejste jistí, jak dále postupovat, nebo potřebujete pomoct s přípravou právních dokumentů

Podnikatelům v prvním roce jejich podnikání nabízíme sníženou hodinovou sazbu za právní služby 300 Kč/15 min + DPH.

Mgr.
Eliška
Faltýnková
Rytířová

Advokáti Olomouc

Mgr.
Luboš
Rytíř

Přejít nahoru